Japan > Kyoto > Kyoto

Israel > Tel Aviv > Tel Aviv

Hungary > Budapest > Budapest

Switzerland > Zurich > Zurich

Japan > Kyoto > Kyoto

Albania > Tirane (Tirana) > Tirana